ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
คิวอนุมัติที่

ชื่อ

เลขที่สมาชิก หน่วยงาน
เงินเดือน 0 บาท หุ้นสะสม จำนวน 0.00 บาท

ข้อมูลการอนุมัติเงินกู้สหกรณ์

จำนวนเงินที่ขอกู้ จำนวนเงินกู้ที่อนุมัติ จำนวนงวด อัตราชำระ

0.00

0.00

0.00

ข้อมูลคนค้ำประกัน

รหัสสมาชิก

ชื่อ-สกุล

เงินเดือน

รวมเงินเดือน

ท่านมีสมาชิกค้ำประกันเงินกู้สามัญ จำนวน คน
ท่านต้องมีคนค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน มีเงินเดือนรวมกันไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท

 

 

ออกจากระบบ

หากคุณต้องการออกจากระบบสหกรณ์ออนไลน์ ให้กด "ยืนยัน "